fbpx

TEENUSED

SUUNA SEADMINE​

Visiooni ja strateegiliste eesmärkide kokku leppimine.

Näited teemadest:

 • Ühise tähenduse leidmine ning eesmärgi ja suuna seadmine (Miks? Mida? Milleks?)
 • Meeskonna ühiste tööpõhimõtete kokku leppimine (Kuidas?)
 • Eesmärgistamine – loodav väärtus ja eesmärgid
 • Tegevuskava koostamine
MUUDATUSTE/KRIISI JUHTIMINE​

Organisatsiooni toetamine muudatuse/kriisi erinevates etappides.

Näiteid teemadest:

 • Muudatuse protsessi kavandamine
 • Erinevate osapoolte sh arvamusliidrite kaasamine
 • Kommunikatsioon erinevatel tasanditel
 • Muudatust toetavate uute rutiinide/tegevuste kasutuselevõtt
 • Vahekoosolekud, protsessi follow-up
TULEMUSTE JUHTIMINE​

Eesmärkide elluviimise toetamine läbi süsteemse tulemuste juhtimise.

Näiteid teemadest:

 • Sobivaima tulemuste juhtimise protsessi juurutamine (N: OKR (objectives and key results) protsess)
 • Juhtide regulaarne toetamine läbi supervisiooni
PERSONALIPROJEKTIDE JUHTIMINE (INTERIM HR)​

Võimalus kaasata meie meeskonna liikmeid koostöölepingu alusel inimeste juhtimise ja arendamise valdkonna projekte juhtima ja kitsaskohti lahendama

Näiteid teemadest:

 • Personaliteenuste auditi läbiviimine
 • Sisseelamisprotsessi kujundamine
 • Töötajate kompetentside ja arenguvajaduste kaardistamine ning koolitusprogrammi väljatöötamine
 • Sisekoolituste süsteemi väljatöötamine ja käivitamine
 • Juhtimisteemaliste e-koolituste loomine
 • Organisatsioonikultuuri kujundamine
ORGANISATSIOONI KULTUURI ARENDAMINE

Keskkonna loomine liidrite ja töötajate hoiakute ning käitumisviiside kujundamiseks suunas, mis maksimaalselt toetab visiooni ja strateegiat.

Näited teemadest:

 • Muudatuse vajaduse kirjeldamine – retro organisatsiooni toimimisele viimase 6 kuu jooksul.
 • Organisatsiooni ühise muudatuse visiooni ja plaani loomine
 • Eesmärkide seadmine, tükeldamine ja prioritiseerimine
 • Agiilse meeskonna juhtimine
 • Ühiste väärtuste kirjeldamine ja plaani koostamine nende ellurakendumiseks
 • Visiooni toetava juhtimiskultuuri loomine
MEESKONNA OLULISTE TEEMADE ARUTELU JA OTSUSTUSPROTSESSI FASSILITEERIMINE​

Näited teemadest:

 • Ühtse eesmärgi taha joondumine
 • Strateegiliste otsuste tegemine, taktikaliste tegevuste kokkuleppimine
 • Meeskonna või projekti tagasivaatav analüüs (retro)
 • Meeskonna järgmise 6 kuu eesmärkide ja olulisimate tegutsemispõhimõtete kokku leppimine.
MEESKONNA TÕHUSUSE JA KOOSTÖISUSE ARENDAMINE​, GRUPICOAHING

Näited teemadest:

 • Koostöö arendamine ja usalduse kasvatamine meeskonnas
 • Meeskonnaliikmete tugevuste esiletoomine ja rakendamine
 • Pinget tekitanud teemade käsitlemine
KONFLIKTIDE LAHENDAMINE MEESKONNAS​

Konflikti vahendamine kahe või enama meeskonnaliikme vahel.

Näiteid teemadest:

 • Konflikti/kriisi mõtestamine ja normaliseerimine
 • Info jagamine ja selguse loomine
 • Emotsioonide juhtimine iseendas ja teiste toetamine
 • Hirmudega toimetulek
 • Osapoolte suhtluse vahendamine.
LIIDRITE ARENGUPROGRAMMID/ TREENINGUD​

Liidrite hoiakute ja oskuste arendamine ning treenimine grupis. Disainime unikaalseid liidrite arenguprogramme, joondades juhtide arendamise tiimi või organisatsiooni eesmärkide saavutamisega.

Näited teemadest:

 • Agiilse juhtimise põhimõtted
 • Usalduse ja koostöö kasvatamine meeskonnas
 • Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
 • Eneseteadlikkus ja enesejuhtimine
 • Meeskonna juhtimine
 • Kommunikatsioon meeskondades
 • Läbirääkimised
 • Võim ja mõjuvõim
COACHING​

Coaching lähtub põhimõttest: lahendused meie väljakutsetele on meie sees. Coaching toetab spetsiaalsete meetodite ja tööriistade abil nende lahenduste leidmist kas 1:1 sessioonides või grupis.

Coaching aitab:

 • luua selgust ja seada fookust
 • tõsta eneseteadlikkust ja enesekindlust
 • arendada suhtlemisoskuseid.

Coachingut võib kasutada nagu personaalset ja igapäevatööga vahetult seotud liidrioskuste arendamise programmi, mis toetab isiklikku arengut käsikäes tööalaste eesmärkide saavutamisega. 

Oleme partneriks nii spetsialistile, keskastmejuhile kui tippjuhile, samuti meeskondadele. Coachid valivad sobivaima lähenemise sõltuvalt coacheest ja tema teemast.

Meie meeskonnas on mitmeid erineva väljaõppe, kvalifikatsiooni ja kogemustepagasiga coache. Rohkem infot meie tiimi kohta sunergos.ee/meist

TOETAMINE KONFLIKTIS/KRIISIS​

Juhi või vajadusel kogu meeskonna toetamine.

Näiteid teemadest:

 • Konflikti/kriisi mõtestamine ja normaliseerimine
 • Info jagamine ja selguse loomine
 • Emotsioonide juhtimine iseendas ja teiste toetamine
 • Hirmudega toimetulek
 • Osapoolte suhtluse vahendamine
KUIDAS ME TÖÖTAME?
KULTUURI/PERSONALI AUDIT

Visiooni ja eesmärkide seadmiseks ning tegevusplaani koostamiseks on vaja teada hetkeseisu. Auditi eesmärgiks on kaardistada tänane olukord: mis juba toetab visiooni; mis on puudu; mis töötab visioonile vastu.

Audit toob välja tänased tugevused ja nõrkused.

PROTSESSIDE DISAINIMINE
Aitame disainida erinevaid ettevõtte arenguprotsesse:
 • kultuurimuudatuse protsessid, sh väärtuste sõnastamise ja töötajateni viimise protsessid, jms.
 • juhtide ja töötajate organisatsiooni sisseelamise programmid
 • strateegia kokku leppimise protsessid
 • juhtide arenguprogrammid
 • Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
  FASSILITEERIMINE
  Oleme abiks protsessi juhtimisel, et meeskond saaks keskenduda tööalaste väljakutsete lahendamisele. Loome struktuuri ja pakume välja erinevad meetodid oluliste teemade käsitlemiseks.
  SUPERVISIOON
  Töögrupi või meeskonna regulaarne toetamine eesmärkide poole liikumisel läbi juhtumite struktureeritud analüüsi ja nendest õppimise.
  KOOLITUSED/TREENINGUD
  Koolituste/treeningute eesmärgiks on anda teadmisi ja harjutada oskusi. Ehitame koolitused üles pidades silmas praktilisi tööalaseid vajadusi ning kasutame aktiiõppemeetodeid, mis julgustavad osalejaid saadud teadmisi koheselt rakendama ning uusi oskusi katsetama. Treeningprotessis kasutatavad töömeetodid:
 • Teooria ja parimad paraktikad maailmast koos eluliste näidetega
 • Rühmatööd ja tööalaste juhtumite arutelud
 • Eneseanalüüs
 • Uute tööriistade ja tehnikate harjutamine
 • Praktiseerimine töösituatsioonis
 • COACHING
  Pakume 1:1 ja grupicoachingut nii spetsialistile, keskastmejuhile kui tippjuhile. Meie coachid on saanud väljaõppe erinevate metoodikate osas nt. protsessitöö, lahenduskeskne lähenemine, süsteemne teraapia, psühhodraama. Coachingut võib kasutada nagu personaalset ja igapäevatööga vahetult seotud liidrioskuste arendamise programmi, mis toetab isiklikku arengut käsikäes tööalaste eesmärkide saavutamisega.
  INTERIM JUHTIMINE/PROJEKTIJUHTIMINE
  Teinekord on vaja, et keegi liitub lühiajaliselt organisatsiooniga, et aidata viia ellu soovitud arenguhüpe. Meil on kompetents ja kogemus pakkumaks interim juhtimist personalijuhtimise ja inimeste arendamise valdkonnas, teenuste disainis ja müügijuhtimises.
  ERIPROJEKTID
  Näited:
 • Virtuaalse meeskonnatöö tööriistade loomine: virtuaalsed coachingukaardid, …
 • Õppevideode ja e-koolituste tootmine
 • Mystery shopping
 • Täpne arenguprogramm töötatakse välja vastavalt spetsiifilistele vajadustele koostöös kliendiga.

  Võta meie meeskonnaga ühendust või kirjuta meile!

  info@sunergos.ee

  Sunergos 2024